Vedtægter for MUMS

 

                                     § 1

Stk. 1           Foreningens navn er SORØ MUMS (Mad uden meget spild).

Stk. 2           Foreningens hjemsted er Sorø Kommune.

 

                                                                 § 2

                                                   Formål

Stk. 1           Foreningens formål er: At begrænse madspild ved uddeling af overskudsmad     

                    for at udnytte allerede anvendte ressourcer og tilgodese miljøet.       

Formålet er endvidere at udbrede kendskabet til vores kostvalgs betydning for miljøbeskyttelse og en bæredygtig fremtid, bl.a. gennem undervisning.

                                                                 § 3

                                                    Medlemskreds

Stk. 1           Som medlemmer optages enhver, som har interesse i at støtte

                      foreningens formål.  

 

Stk. 2           Indmeldelse sker på foreningens medlemsblanket. Medlemsskabet er aktivt,           

når medlemmet har betalt kontingent. Hvis et medlem ikke efterlever foreningens regler eller retningslinjer, kan det ekskluderes for en fastsat periode. Medlemmet skal have mulighed for at forklare sin side af sagen, inden en enig bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Indbetalte midler tilbagebetales ikke ved eksklusion eller udmeldelse. Foreningens medlemmer er berettiget til at deltage i foreningens arrangementer og at anvende medlemsskabet i reklame

øjemed.

                   

Stk. 3           Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren.

Stk. 4           Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen godkendt kontingent.

                      Hvis kontingentet ikke betales ved påkrav, så slettes medlemsskabet.

                                                    § 4

                                                    Generalforsamlingen

Stk. 1           Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2           Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af

                      marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering   med angivelse af dagsorden.

Stk. 3           Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der

senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4           Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde

                      følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens beretning
  5. Regnskabsaflæggelse
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  8. Godkendelse af budget
  9. valg af formand

10. Valg af næstformand

11. Valg af kasserer

12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

13. Valg af revisor og en revisorsuppleant

14. Eventuelt.

 

Stk. 5           Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden

i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde

                     senest 1. februar.

Stk. 6          Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af

                     bestyrelsen.

Stk. 7          Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over

                     halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

                     Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager.

                     Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges,

                     fortages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes

                     reglen om simpelt flertal.

              

                                                                § 5

                                           Ekstraordinær generalforsamling 

Stk. 1           Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det

                      nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 50% af medlemmerne fremsætter

                      skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne

                      tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at

                      anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2           Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

                                                                 § 6

                                   Foreningens daglige ledelse

Stk. 1           Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden

og næstformanden består af kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode. Formand og

kasserer er på valg i lige år, næstformand og bestyrelsesmedlemmer i ulige år ligeledes bestyrelsessuppleanterne. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2           Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Formanden tegner foreningen udadtil.

Stk. 3           Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger sekretær. Alle

                      tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4           Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte

                      underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5           Formanden – og i hans/hendes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden,

                      når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde

                      afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens

                      kendskab.

                                                                 §7

                                            Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1           Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2           Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt

                      regnskab.

Stk. 3           Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens

                      medlemsregister. Kasseren holder styr på økonomien, og sikrer ansvarlige dispositioner.

Stk. 4           Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

Stk. 5           Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne og disse offentliggøres.

 

                                                                 § 8

                                   Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1           Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et

                      bestyrelsesmedlem i forening. Formand og kasserer underskriver, hvis en sag har økonomiske konsekvenser.

Stk. 2           Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for

                      de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter med sin formue for de i foreningen påhvilende forpligtelser.

 

                                                                 §9

                                   Vedtægtsændringer

Stk. 1           Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal, blandt de fremmødte, på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2           Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling,

                      de vedtages på.

 

                                                                 §10

                                                    Opløsning

Stk. 1           Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal, blandt de fremmødte, på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2           Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse

                      med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om

                      den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende general-

                      forsamling.

                                                                 §11

                                                    Datering

Stk. 1           Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den  __.__  20 

                     

________________________

Dirigentens underskrift

                                     

Version 21-07-19

 

Del siden